Klik Me ! ! !

Followers

Saturday, April 7, 2012

Pengenalan Pendidikan Jasmani


Apa yang anda faham dengan pendidikan jasmani?
i . Konsep / Definisi
    -Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor; pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik; memperoleh pengetahuan, dan pembangunan sikap-sikap positif terhadap aktiviti fizikal Jenny (1961) dan Williams (1964) berpendapat bahawa Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial.
   -Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor, kognitif, afektif, sosial dan emosi. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal.
(Pettifor, 2005)


ii. Objektif
   -Bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviiti fizikal dan amalan kecergasan. Pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan tiga perkara utama :Kognitif Mengetahui dan memahami akan aspek kecergasan dan boleh diamalkan dalam kehidupan seharian
-Untuk memahami apa yang hendak dilakukan
-Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat
-Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah.
-Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat
-Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program.

iii. Matlamat Pendidikan Jasmani
   -Membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat
   -melahirkan pelajar yang cergas dan produktif

iv. Sejarah pendidikan jasmani
  - Perkembangan pendidikan jasmani di Malaysia dibahagikan kepada tiga peringkat yang besar:
1. Sistem pendidikan asal, iaitu system pendidikan yang telah ada sebelum kedatangan pengaruh Barat.
2. Zaman penjajahan menghasilkan pendidikan yang formal yang telah menghasilkan pertumbuhan sekolah-sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan India. Zaman ini berlanjutan hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.
3. Zaman pendidikan moden, iaitu zaman selepas medeka.

-Sebelum datangnya pengaruh pendidikan Barat, sistem pendidikan merupakan sistem yang tidak formal seperti kelas-kelas agama dan al-Quran, kelas kesenian dan pertukangan. Sistem ini tidak memberatkan ciri-ciri pendidikan secara formal. Oleh itu, tidak ada langsung pendidikan jasmani.

-Sistem pendidikan yang formal diperkenalkan di negara ini selepas kedatangan Inggeris di negeri-negeri Selat. Ini adalah usaha penganjur Kristian dan Kompeni Inggeris. Sekolah yang pertama didirikan di Tanah Melayu ialah Penang Free School yang ditubuhkan dalam tahun 1816. Usaha mendirikan sekolah ini dibuat oleh Rev. R.S Hutching. Sekolah itu ialah dibawah pengelolaan Kompeni Inggeris. Pendidikan jasmani tidak dijalankan lagi.

-Sehingga tahun-tahun 1920-an masih belum ada sistem dan sukatan pelajaran yang formal walaupun pelajaran pendidikan jasmani mula diajar secara tidak formal. Keutamaan diberi kepada aktiviti senaman, latihan kawat dan permainan yang membawa pengaruh penjajahan Inggeris. Tahun 1924 dilantik seorang pengusaha pendidikan jasmani untuk negeri-negeri Selat.

-Sungguhpun begitu, sukatan pelajaran pendidikan jasmani belum tersusun. Guru-guru yang tidak pernah menerima latihan pendidikan jasmani ditugaskan mengajar pelajaran itu. Tahun-tahun 1930-an barulah usaha rancangan pendidikan jasmani untuk sekolah-sekolah dimulakan. Sukatan pelajaran itu merupakan asas untuk pelajaran pendidikan jasmani di Tanah Melayu. Ia berdasarkan kepada sukatan pelajaran Latihan Fizikal untuk sekolah-sekolah Inggeris di England, yang mana telah diperkenalkan dalam tahun 1933. Siri buku-buku Jefferson, How To Teach Physical Training dijadikan asas sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. J.W Jefferson yang dilantik sebagai penguasa pendidikan jasmani dalam tahun 1932, telah melancarkan rancangan latihan guru pendidikan jasmani ke seluruh negara. Kursus-kursus dalam perkhidmatan diadakan di seluruh negara. Tahun 1946-48, suatu sukatan yang formal untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah. Sukatan ini diterbitkan oleh Maktab Perguruan Sultan Idris, (MPSI) Tanjung Malim (kini Universiti Pendidikan Sultan Idris). Sistem latihan guru pendidikan jasmani dilancarkan secara berperingkat-peringkat, iaitu dari peringkat 1 hingga peringkat 4.

-Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu menunjukkan pengaruh penjajahan Inggeris dalam perkembangan pendidikan jasmani. Gimnastik, sukan dan rentakrama merupakan bahagian program-program yang terdapat di sekolah-sekolah rendah, sementara di sekolah-sekolah menengah, Inggeris memajukan satu program yang serupa dengan yang terdapat di negara-negara Asia di bawah British Komanwel. Bola sepak, bola keranjang, berenang d tenis adalah popular tetapi permainan badminton paling popular. Pada tahun 1952 guru-guru tempatan mula dihantar ke luar negara untuk meluaskan pengetahuan mengenai pendidikan jasmani. Setahun kemudian, Pendidikan Jasmani dimasukkan sebagai satu mata pelajaran bagi kursus asas dan pilihan utama di Kirby.

-Kemudian diadakan pula kursus pendidikan dan kesihatan di Kirby dan Brinsford, England. Tahun 1955, Jawatan Penguasa Pendidikan Jasmani diambil oleh anak tempatan iaitu, En. Teoh Teik Lee. Pada tahun 1958, bahagian Penguasa Pendidikan Jasmani dipindahkan kepada Bahagian Nazir Sekolah-sekolah dan juga disatukan dengan Bahagian Latihan Guru. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani IPSI dikekalkan dalam tahun 1950-an dengan beberapa penyesuaian dan pindaan.

-Pada tahun 1960, B.E Chamber diganti oleh E.D Clay sebagai Nazir Sekolah-sekolah Persekutuan, Bahagian Pendidikan Jasmani. Sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dikaji semula dan wujudlah sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan pada tahun 1966. Kursus tambahan, satu tahun Pendidikan Jasmani diadakan di Maktab Perguruan Ilmu Khas pada tahun 1960. Kemudian, diikuti dengan kursus tambahan untuk guru-guru perempuan dalam tahun 1961. Pada tahun 1971, sukatan pelajaran disemak semula,kemudiaanya sukatan itu dikeluarkan dalam 2 bahasa iaitu Melayu dan Inggeris. Sukatan ini lebih dinamik dan berkesan kerana memberatkan kepada kesan,pergerakan dan kemahiran. Dimasukkan juga aspek-aspek moden seperti tarian moden atau tarian pendidikan dan gimnastik untuk perempuan.

Kertas Kerja Seminar


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN SABAH.


KERTAS KERJA 
SEMINAR INTEGRITI WARGA PENDIDIK
PERINGKAT IPG KAMPUS KENT, TUARAN, SABAH

TARIKH :
22-23 MAC 2011 
HARI :
SABTU DAN AHAD
TEMPAT : 
DEWAN HONE, IPG KAMPUS KENT, TUARAN, SABAH
1.0 PENGENALAN

Integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu anggota perkhidmatan pelajaran dan organisasi pelajaran berlandaskan etika dan piagam pelanggan berdasarkan sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika dan piagam pelanggan diamalkan dan dihayati oleh anggota organisasi yang akhirnya menjadi budaya kerja organisasi. Melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan dengan memberi keutamaan kepada kepentingan awam.

Guru bertanggungjawab mendidik murid untuk persediaan kehidupan mereka pada masa hadapan. Hubungan guru yang baik dengan murid yang berteraskan keikhlasan dan sifat penyayang akan memberi impak yang baik. Murid ibarat pokok yang perlu disirami dan dibajai dengan penuh kasih sayang. Guru juga perlu memupuk kerjasama dan permuafakatan dengan ibu bapa dan komuniti setempat. 

Guru selaku pendidik perlu bertanggungjawab dan bertindak sewajarnya terhadap murid selaras dengan objektif Pelan Integriti Nasional (PIN), iaitu melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berharmoni, berintegriti, bermoral dan beretika. Dalam pada itu, guru berfungsi sebagai pendidik, ‘a good moderator’, ‘a good coach’ and ‘a good preacher’ dalam memupuk semangat integriti dalam kalangan masyarakat. 

Di tangan seorang guru akan terletak satu amanah untuk merealisasikan misi nasional untuk mencapai wawasan dan matlamat negara dalam jangka masa 15 tahun akan datang. Guru berkeupayaan dalam melahirkan modal insan kelas pertama apabila bertugas dengan niat yang ikhlas. Minda kelas pertama adalah ciri-ciri modal insan yang akan memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat  dan negara. Modal insan ini merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik ke arah pembangunan tamadun dengan acuan imej tersendiri selaras dengan hasrat wawasan 2020. 
Tiga strategi utama untuk melahirkan modal insan kelas pertama adalah melalui peningkatan terhadap keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, pengukuhan keupayaan sains, penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan inovasi serta pembentukan masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral. Dalam konteks ini, pendekatan guru mengajar dan murid belajar perlu dijadikan amalan profesion perguruan di sekolah. Guru yang berintegriti dan beretika sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Etika dan integriti yang dimiliki oleh seseorang guru akan menjadikan seseorang guru itu bertanggungjawab kepada Tuhannya. 

Oleh itu, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran ingin mengadakan seminar warga pendidik peringkat IPG Kampus Kent untuk memantapkan lagi semangat integriti dalam kalangan bakal guru di IPG Kampus Kent. 


2.0 TAJUK SEMINAR

Seminar Integriti  Warga Pendidik peringkat IPG Kampus Kent ,Tuaran.

3.0 MATLAMAT

Seminar Integriti Warga Pendidik peringkat IPG Kampus Kent, Tuaran ini diadakan adalah bertujuan untuk mempertingkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik khususnya bakal guru tentang Pelan Integriti Nasional (PIN). 

Di samping itu, seminar ini juga bertujuan untuk mempertingkatkan komitmen warga pendidik tentang peranan mereka dalam mengukuhkan integriti keluarga dan komuniti di samping dapat memupuk amalan membudayakan integriti dalam pekerjaan serta kehidupan seharian. 

Seminar ini juga diadakan untuk mengelak daripada berlakunya keruntuhan institusi dan juga penderaan dalam keluarga, kerosakan kemudahan awam, salah guna kuasa di jabatan kerajaan dan lain-lain kerosakan sosial. 

Warga pendidik merupakan ejen perubahan masyarakat yang sangat penting untuk menyampaikan mesej integriti dan seterusnya menjamin kelangsungan hidup yang lebih harmoni pada masa akan datang.  Oleh itu, matlamat terakhir seminar ini adalah diharap semua warga pendidik khususnya bakal guru dapat menghayati konsep integriti. 


4.0 OBJEKTIF

Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai objektif yang berikut :

1. Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik tentang Pelan Integriti Nasional.

2. Memberi persediaan dan gambaran kepada bakal-bakal guru dalam melaksanakan konsep integriti dalam pekerjaan dan kehidupan seharian.

3. Meningkatkan komitmen warga pendidik tentang peranan yang boleh dimainkan dalam mengukuhkan integriti masyarakat.


5.0 KUMPULAN SASARAN

Guru-guru pelatih Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) ambilan Jun 2010 :

1. PPISMP Pendidikan Agama Islam (SK)
2. PPISMP Pra Sekolah (SK)
3. PPISMP Bahasa Melayu (SJKT)

6.0 BUTIRAN PELAKSANAAN

Tarikh : 22 - 23 Oktober 2011
Tempat : Dewan Hone IPG Kent, Tuaran
Masa : 7 pagi hingga 5 petang
        : 7 pagi hingga 10.30 pagi


7.0 AHLI JAWATANKUASA


JAWATANKUASA INDUK

Penaung
Pn. Mary Teresa Kinajil
Pengarah, IPG Kampus Kent

Penasihat
En. Amidy Malagob
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar

Penyelaras
En. Mohd Fauzi bin Hassan

Pengerusi
Mohd. Firdaus bin Masran

Naib pengerusi
Lisa Ng Mui Song

Setiausaha
Ruzana binti Hamzah

Bendahari
Maria binti Marcellinus

JAWATANKUASA PELAKSANA


Protokol dan jemputan
Mohd. Firdaus bin Masran (ketua)
Cynthia Andrew
Ngu Hung Chuong
Nazatul Azila binti Md. Najib
Pendaftaran
Yizhar Effendy Gimik (ketua)
Siti Aimih binti Bidin
Sunia binti Umad

Persiapan tempat
Umar Qayyum bin Mohd Luai (ketua)
Aeron Lamiri
Nurul Hidayah binti Wasli
Nurfaseha binti Said

Makanan dan minuman
Ummi Maisara binti Hassan@Ashan
Sunia binti Umad
Maria binti Marcellinus
Buku program
Shylina Jimolis (ketua)
Rexly fredy
Lisa Ng Mui Song

Peralatan dan PA sistem
Syamsir bin Moktar (ketua)
Ngu Hung Chuong
Nurul Hidayah binti Wasli

Dokumentasi dan publisiti
Jackie Wong Si Qie (ketua)
Rexly fredy
Nuruzairah binti Mutirin 

Sijil dan cenderahati
Nur su’aidah binti Mustapha (ketua)
Ummi Maisara binti Hassan@Ashan
Ismail bin Lapagang
Mohd Azmir bin Wandy

Juruacara
Yizhar Effendy Gimik
Ruzana binti Hamzah

Teks ucapan
Ismail bin Lapagang (ketua)
Cynthia Andrew

Kebersihan dan keceriaan
Aeron Lamiri (ketua)
Nur Faseha binti Said
Nazatul Azila binti Md. Najib
Siti Aimih binti Bidin
8.0 TENTATIF PROGRAM

Hari pertama – 22 Oktober 2011 (Sabtu)

7.00 pagi - Pendaftaran peserta

7.30 pagi - Ketibaan para penceramah jemputan

7.35 pagi - Slot ceramah 1
 Pelan Integriti Nasional oleh En. Mohammad Diah bin  Hj. Wahari, Pengarah Sektor Awam, Institut Integriti            Malaysia

9.00 pagi - LDK 1

10.30 pagi - Kudapan

11.00 pagi - Slot ceramah 2
Integriti dalam Pendidikan oleh Puan Hajah Maimunah      binti Hj. Sarail, Pengarah Pelajaran Negeri Sabah

12.30 tengah hari - Rehat / solat

1.30 petang - Slot ceramah khas
 Bicara Tokoh oleh Datuk Normah binti Gagoh, Mantan
 Pengarah Pelajaran Negeri Sabah

2.30 petang - LDK 2

4.00 petang - Seminar ditangguhkan
Hari kedua – 23 Oktober 2011 (Ahad)

7.00 pagi - Ketibaan dan pendaftaran peserta

7.30 pagi - Slot kaunseling kerjaya
  Guru berintegriti pemangkin perubahan oleh Pn. Juliana
  Dumpil, Pensyarah kaunseling, IPG Kampus Kent

9.00 pagi - Kudapan

9.30 pagi - Majlis penutupan

10.30 pagi - Majlis bersurai9.0 TENTATIF MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN

9.30 pagi - Ketibaan Pengarah IPG Kampus Kent dan VIP

9.35 pagi - Nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanah airku dan IPG
- Kata-kata aluan pengacara majlis
- Bacaan doa

10.00 pagi - Ucapan kata-kata aluan Pengerusi Seminar Integriti

10.15 pagi - Ucapan perasmian penutupan Seminar Integriti oleh Puan Pengarah

10.30 pagi - Penyampaian cenderamata dan sijil penyertaan

10.45 pagi - sesi bergambar, jamuan dan majlis bersurai10. 0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL PERKARA HARGA (RM) KUANTITI JUMLAH (RM)
1. Makanan 5 57 orang 285
2. Minuman 3 57 orang 171
3. Cenderahati 10 4 orang 40
4. Fail poket 0.80 57 buah 45.60
5. Pen 0.80 57 batang 45.60
6. JUMLAH KESELURUHAN (RM) 607.2011.0 SENARAI PERALATAN


BIL PERALATAN KUANTITI
1. Pembesar suara 3
2. Kain skirting 1
3. Meja dan kerusi VIP 1
4. Bunga hiasan pentas 2
5. Dulang 2
6. Gelas VIP 4
7. Pemancar cecair kristal (LCD) 1


12.0 PENUTUP

Seminar integriti warga pendidik ini diharap dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Semoga segala ilmu dan pengajaran serta nilai yang akan didapati oleh para peserta dalam seminar ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Diharapkan juga melalui seminar ini, individu khususnya bakal-bakal guru yang berwibawa, berintegriti, beretika dan berkeperibadian tinggi dapat dilahirkan. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan untuk menjayakan seminar ini. Segala kerjasama dan sokongan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.13.0 PERAKUAN


Perkara Jawatan Tandatangan

Disediakan Oleh :
Ruzana binti Hamzah

Tarikh :

Setiausaha kehormat
Jawatankuasa Perwakilan Pelajar, IPG Kampus Kent, Tuaran
                           
(      Ruzana binti Hamzah     )

Disemak Oleh :

Tarikh :                      

Penyelaras Seminar Warga Pendidik,
IPG Kampus Kent, Tuaran
             
(En. Mohd Fauzi bin Hassan)

Disokong / Tidak disokong

Tarikh :

Penasihat Jawatankuasa Perwakilan Pelajar,
IPG Kampus Kent, Tuaran


             
           
(Pn. Juliana Dumpil)Disokong / Tidak Disokong

Tarikh :

Ketua Jabatan
Hal Ehwal Pelajar
Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran                 
(     En. Amidy Malagob     )

DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN


                                               

(MARY TERESA KINAJIL)
PENGARAH,
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENT
PETI SURAT 02,
89207 TUARAN,
SABAH.


Catatan:

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LAMPIRAN B

SENARAI BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

AJK protokol dan jemputan
1. Menyediakan surat jemputan untuk penceramah.
2. Menyediakan surat jemputan untuk Pengarah, Timbalan pengarah dan Ketua-ketua jabatan.
3. Mendapatkan perasmi untuk majlis penutupan.
4. Menyediakan tentatif program dan atur cara majlis perasmian penutupan.
5. Memastikan penceramah dan VIP dijemput masuk ke Dewan Hone.
6. Menyediakan air untuk penceramah dan VIP.
7. Menyediakan fasilitator untuk aktiviti LDK

AJK pendaftaran
1. Menyediakan borang pendaftaran peserta.
2. Menguruskan sesi pendaftaran peserta.
3. Mengedarkan fail seminar kepada peserta.
4. Menyediakan tempat pendaftaran lebih awal.

AJK persiapan tempat
1. Memastikan latar belakang untuk seminar integriti telah disediakan.
2. Menyediakan kerusi untuk peserta dan VIP.
3. Memastikan hiasan pentas dewan Hone berjalan lancar.

AJK buku program
1. Mendapatkan tentatif sepanjang seminar daripada AJK protokol.
2. Menyediakan brosur dan buku program untuk majlis perasmian penutupan.

AJK peralatan dan PA sistem
1. Membuat penempahan PA sistem.
2. Memastikan semua peralatan PA sistem berfungsi dengan baik.
3. Mengendalikan PA sistem sepanjang seminar berlangsung.

AJK publisiti dan dokumentasi
1. Menyediakan iklan dan pemberitahuan tentang seminar integriti.
2. Mengambil gambar sepanjang seminar berlangsung.
3. Menyimpan gambar yang telah diambil sebagai bahan bukti.

AJK sijil dan cenderahati
1. Mendapatkan senarai nama dan nombor kad pengenalan para peserta dan AJK daripada AJK pendaftaran.
2. Mengeluarkan sijil penghargaan dan penyertaan kepada semua peserta dan AJK.
3. Memastikan nama dan nombor kad pengenalan peserta dan AJK yang tertera pada sijil adalah betul.
4. Menyediakan cenderahati untuk penceramah dan VIP jemuputan.

AJK teks ucapan
1. Menyediakan teks ucapan untuk pengerusi seminar dan perasmi.
2. Memastikan tajuk dan isi kandungan teks ucapan bersesuaian dengan tema seminar.
3. Memastikan teks ucapan menggunakan bahasa yang betul.

AJK juruacara
1. Menyediakan teks pengacara majlis untuk sepanjang seminar dan majlis penutupan.
2. Menjemput penceramah untuk memberikan ceramah.
3. Mengendalikan majlis sepanjang seminar berlangsung.

AJK kebersihan dan keceriaan
1. Memastikan Dewan Hone sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan selesa.
2. Menyusun kerusi di Dewan Hone.
3. Menyediakan plastik sampah untuk membuang sampah dan sisa-sisa makanan.

Surat-surat lawatan sambil belajar


1.0 SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA ATAU PENJAGA LOGO + ALAMAT SEKOLAH
_________________________________________________________________
Kepada,
Ibubapa/Penjaga
Murid tahun lima (5)
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang                      28 Mac 2012

Tuan/Puan,
Pemberitahuan Menyertai Lawatan Sambil Belajar
Merujuk perkara di atas, anak tuan/puan,  _____________________ telah dipilih untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar anjuran Kelab Kajian Tempatan Sekolah Kebangsaan Batu Lintang, Kuching.

3. Berikut saya sertakan butiran lawatan :

Program : Program Lawatan Sambil Belajar
Tarikh     : 5 April 2012
Tempat   : Kampung Budaya Sarawak


4. Bagi mengesahkan kebenaran daripada pihak tuan/puan, pihak kami telah menyediakan Surat Kebenaran  dan meminta pihak tuan/puan menghantar surat kebenaran sebelum 2 April 2012.

Kami berharap agar pihak tuan dapat bekerjasama dengan baik dan kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.
Sekian.Terima kasih.

Yang benar, ...................................
(DAYANG NURSHAFIQA BINTI ABANG AHMAD)
Setiausaha Kelab Kajian Tempatan ,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang,
93050 Kuching,
Sarawak.
2.0 SURAT KEBENARAN DARIPADA IBU BAPA ATAU PENJAGA LOGO + ALAMAT SEKOLAH
_____________________________________________________________
SURAT KEBENARAN WARIS MENYERTAI LAWATAN SAMBIL BELAJAR
KAMPUNG BUDAYA
2012

1. Maklumat Ibu / Bapa / Penjaga
Nama  : ________________________________________________
No.KP  : ________________________________________________
Alamat Rumah  : _________________________________________
No. Tel. Rumah   : ________________________________________  
No. H/Phone    : __________________________________________


2. Maklumat Pelajar
Nama : _________________________________________________
No.Sijil Lahir : ____________________________________________
Alamat Rumah : __________________________________________
Tahun : _________________________________________________  
Kelas  : _________________________________________________


Dengan ini saya mengizinkan anak/jagaan saya mengikuti Lawatan Sambil Belajar Kelab Kajian Tempatan yang akan diadakan seperti butiran berikut :

Tarikh :  5 April 2012
Tempat :  Kampung Budaya

Saya difahamkan bahawa anak/jagaan saya adalah di bawah pengawasan guru pengiring sepanjang aktiviti lawatan ini.


 Sekiranya kesihatan anak/jagaan saya terganggu dalam masa lawatan, maka saya dengan sepenuh hati membenarkan guru/pihak pengurusan lawatan menguruskan anak/jagaan bagi pihak saya untuk mendapatkan rawatan perubatan.

Saya mengaku telah membayar premium insuran sebanyak RM1.50 (Ringgit Malaysia Satu dan Sen Lima Puluh Sahaja) dalam Skim Insuran Takaful Pelajar Malaysia bagi melindungi anak jagaan saya melalui pihak sekolah
Yang benar,


...................................................
(Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga) Tarikh :Disahkan oleh.


...................................................
(Tandatangan Guru Besar dan Cop Rasmi) Tarikh :Catatan : Hendaklah diisi dalam dua salinan. Disimpan 1 (satu) oleh ibu / bapa / penjaga dan 1 (satu) salinan diserahkan kepada urusetia semasa pendaftaran.

3.0 SURAT PEMBERITAHUAN LAWATAN

  LOGO + ALAMAT SEKOLAH
_________________________________________________________________
En. Paul Ding Lah,
Pengurus
Kampung Budaya Sarawak
P. 0. Box 2632,
93050 Kuching, Sarawak                                                              28 Mac 2012

Tuan,

Pemberitahuan Lawatan Sambil Belajar
Merujuk kepada perkara di atas, saya Dayang Nurshafiqa Binti Abg Ahmad, setiausaha kelab Kajian Tempatan, SK Batu Lintang, ingin memaklumkan kehadiran kami sempena program Lawatan Sambil Belajar untuk pelajar dari Kelab Kajian Tempatan SK Batu Lintang.

2. Berikut saya sertakan butiran lawatan :

Program : Lawatan Sambil Belajar
Tarikh    : 5 April 2012 (Khamis)
Tempat  : Kampung Budaya Sarawak

Kami berharap agar pihak tuan dapat bekerjasama dengan baik dan kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai.
4. Bersama-sama surat ini saya sertakan tentatif program untuk rujukan pihak tuan.

Sekian.terima kasih.Yang benar,


..............................................................................
(DAYANG NURSHAFIQA BINTI ABANG AHMAD)
Setiausaha Kelab Kajian Tempatan ,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang,
Kuching, Sarawak.


TENTATIF LAWATAN SAMBIL BELAJAR  KELAB KAJIAN TEMPATAN 2012

Tarikh Aktiviti lawatan : 5 April 2012

Masa
Perjalanan Aktiviti

7.30 pagi - Berkumpul di dataran SK Batu Lintang
- Taklimat keselamatan, disiplin dan etika
9.00 pagi - Bertolak ke Kampung Budaya, Kuching, Sarawak.

10.00 pagi - Tiba di Kampung Budaya
- Minum pagi
10.15 pagi - Lawatan ke Rumah Panjang Iban dan Bidayuh

12.30 tengah hari - Makan Tengahari
- Solat Zohor berjemaah di surau berdekatan
2.00 petang - Lawatan ke rumah-tinggi Melanau dan rumah ladang orang Cina dan Rumah Panjang Orang Ulu
4.00 petang - Minum petang
- Solat Asar berjemaah di surau berdekatan
4.30 petang - Persembahan kebudayaan di Auditorium Kampung Budaya
5.30 petang - Bertolak balik ke SK Batu Lintang

Kertas Kerja LawatanKERTAS KERJA
LAWATAN SAMBIL BELAJAR
KE KAMPUNG BUDAYA KUCHING, SARAWAK
2012ANJURAN
KELAB KAJIAN TEMPATAN 
SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LINTANG,
KUCHING, SARAWAK


1.0 PENDAHULUAN

Lawatan sambil belajar ini merupakan salah satu aktiviti pembelajaran yang melibatkan pelajar tahap 2, tahun 5 Sekolah Kebangsaan Batu Lintang. Aktiviti lawatan ini juga termasuk dalam perancangan aktiviti tahunan Kelab Kajian Tempatan 2012 yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid tentang keunikan masyarakat di negara Malaysia yang berbilang kaum. Di samping itu, aktiviti ini juga ingin memupuk keseronokan, penghayatan budaya, dan semangat perpaduan dalam diri murid-murid. Aktiviti lawatan ini juga tidak keluar daripada standard pembelajaran yang ditetapkan oleh kerajaan. Lawatan ini juga bertujuan untuk pembelajaran tajuk 8 yang berkaitan dengan masyarakat di Malaysia. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti lawatan ini bakal diaplikasikan oleh murid-murid dalam menempuhi kehidupan sosial bermasyarakat.

2.0 LATAR BELAKANG

Segala perancangan dan persiapan telah diadakan dengan teliti untuk memastikan semua ahli Kelab Kajian Tempatan dapat mengikuti lawatan yang dianjurkan oleh pihak kami serta mengikuti semua aktiviti yang telah dirancang.
Lawatan pada tahun 2012, dijangkakan sejumlah 80 orang peserta akan menyertai Lawatan Sambil Belajar ke Kampung Budaya Sarawak. Lawatan ini melibatkan 10 orang guru pengiring bagi mengiringi murid-murid yang akan mengikuti lawatan ini. Dalam masa yang sama, guru-guru ini bertanggungjawab untuk menerapkan nilai-nilai integrasi, perpaduan dan kehidupan yang berintegriti dalam kalangan murid.

3.0 RASIONAL

3.1 Lawatan yang akan dijalankan ini akan dapat menyemai semangat perpaduan kaum, mengenali masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan serta Memupuk sikap hormat-menghormati dan semangat kerjasama antara satu sama lain ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni.

4.0 MATLAMAT

Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum. Seseorang pelajar itu wajib menyertai aktiviti kokurikulum untuk menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti lawatan ini bakal diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi kehidupan seharian.


5.0 OBJEKTIF

i. Mengenali masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan.

ii. Menyedari keunikan masyarakat di negara kita.

iii. Mengetahui dan menghargai kesenian negara seperti permainan tradisional, makanan tradisional dan seni mempertahankan diri.

iv. Memupuk sikap hormat-menghormati dan semangat kerjasama antara satu sama lain ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni.


6.0 PELAKSANAAN

6.1 Tarikh Pelaksanaan
6.1.1 Tarikh yang dirancang   :  5 April 2012

6.2 Tempoh Pelaksanaan
6.2.1 Tempoh Pelaksanaan    : 9.00 pagi hingga 5.30 petang

6.3 Tempat Lawatan
6.3.1 Kampung Budaya Sarawak.

6.4 Pengangkutan

6.4.1 Bas sekolah (2 unit)
- Bas sekolah akan ditempah oleh guru pengiring.
- Bas yang digunakan ialah bas sekolah sendiri
- Sebuah bas dapat memuatkan 40 orang penumpang

6.4.2 Kereta Guru (2 unit)
- Kereta akan disediakan oleh guru pengiring itu sendiri.
- Rasional untuk 2 unit kereta adalah untuk tujuan sekiranya ada kecemasan.7.0 KUMPULAN SASARAN / PENYERTAAN

7.1 Setiap ahli Kelab Kajian Tempatan diwajibkan mengikuti lawatan sambil belajar ini.

7.2 Kategori pemilihan peserta :
7.2.1 Ahli perlulah aktif dalam semua aktiviti yang pernah dianjurkan oleh kelab.

7.3 Sasaran : Pelajar Tahun 5

7.4 Jumlah peserta : 80 orang

8.0 SURAT KEBENARAN DAN STATUS KESIHATAN

8.1 Pihak penganjur perlulah menyediakan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk setiap peserta yang menyertai lawatan tersebut.

8.2 Pihak penganjur juga perlulah memastikan setiap guru pengiring dan peserta mempunyai tahap kesihatan yang baik dan bebas daripada sebarang penyakit kronik.

8.3 Murid-murid perlulah menghantar surat kebenaran berserta surat penyataan kesihatan (sekiranya mempunyai penyakit kronik) kepada pihak penganjur9.0 AHLI JAWATANKUASA


10.0 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA
Bil. Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas
1. Pengerusi Mengetuai jawatankuasa untuk merancang dan melaksanakan program ini.
Bertanggungjawab untuk memantau perjalanan program
2. Naib pengerusi Membantu Pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa bagi merancang dan melaksanakan program ini.
Mengambil alih tanggungjawab pengerusi sekiranya pengerusi ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan.
3. Setiausaha Menyediakan dan menyiapkan kertas kerja program.
Menyediakan dan menyiapkan segala jenis surat yang diperlukan oleh jawatankuasa kerja untuk perjalanan program.
Mencatat minit mesyuarat dan menyiapkan laporan mesyuarat.
Mengambil alih tugas pengerusi atau naib pengerusi sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri.
4. Bendahari Bertanggungjawab untuk membuat perjalanan akaun program.
5. Guru pengiring Mengiringi murid-murid sepanjang lawatan
Mengambil tahu tentang kebajikan murid-murid sepanjang lawatan.
Menghuraikan dan menjelaskan berkaitan tempat yang dilawat
6. AJK Makanan Menyediakan makanan murid-murid dan guru-guru yang lain untuk aktiviti ini
7. AJK Pengangkutan Memastikan pengakutan pergi dan balik ada
Memastikan bas sekolah mencukupi
Menempah bas sekolah (2 buah)
Menyediakan pengangkutan sekiranya berlaku kecemasan
8. AJK Kebajikan Menjaga kebajikan para peserta
Mengambil tindakan segera sekiranya ada peserta yang  mempunyai masalah.
Memaklum segera kapada guru penasihat sekiranya ada masalah dan kesulitan
9. AJK Dokumentasi mengambil gambar dan video sepanjang aktiviti
Membuat banner/poster
menyediakan album untuk program  ini
pastikan gambar disusun dan disunting dengan baik
10. AJK Keselamatan & Kebersihan pastikan kawasan lawatan selamat
memastikan murid-murid tidak membuang sampah sekitar kawasan lawatan
memasikan dan memantau keselamatan peserta sepanjang program dan terutama sekali semasa melakukan aktiviti.
memastikan kawasan aktiviti berada dalam keadaan bersih
memastikan kebersihan kawasan sebelum berangkat pulang


11.0 TENTATIF
Tarikh Aktiviti lawatan : 5 April 2012

Masa
Perjalanan Aktiviti

7.30 pagi         - Berkumpul di dataran SK Batu Lintang
                        - Taklimat keselamatan, disiplin dan etika
9.00 pagi    - Bertolak ke Kampung Budaya, Kuching, Sarawak.
10.00 pagi - Tiba di Kampung Budaya
                        - Minum pagi
10.15 pagi - Lawatan ke Rumah Panjang Iban dan Bidayuh
12.30 tengah hari - Makan Tengahari
                        - Solat Zohor berjemaah di surau berdekatan
2.00 petang - Lawatan ke rumah-tinggi Melanau dan rumah ladang orang Cina dan Rumah Panjang Orang Ulu
4.00 petang - Minum petang
                        - Solat Asar berjemaah di surau berdekatan
4.30 petang - Persembahan kebudayaan di Auditorium Kampung Budaya
5.30 petang - Bertolak balik ke SK Batu Lintang


12.0 PERATURAN DAN ARAHAN LAWATAN

12.1 Arahan Umum

12.1.1 Lawatan ini adalah aktiviti yang bersifat lawatan formal. Peraturan dikeluarkan bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan aktiviti sepanjang lawatan.
12.1.2 Arahan yang dikeluarkan oleh ketua / guru pengiring adalah menurut ketetapan yang sedia ada atau berdasarkan kepada keperluan semasa lawatan.
12.1.3 Semua guru pengiring dan peserta adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan sebaik sahaja mendaftar sehingga akhir / tamat lawatan
12.1.4 Semua peserta perlulah mengikuti semua aktiviti yang telah ditetapkan kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa atau pegawai perubatan.
12.1.5 Bagi peserta Islam, solat perlulah dilaksanakan mengikut waktu dan dinasihatkan untuk sentiasa berjemaah. Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti kerohanian.
12.1.6 Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham.
12.1.7 Utamakan kemesraan bagi mengeratkan lagi tali siratulrahim di sepanjang lawatan.
12.1.8 Teguran bersopan antara satu sama lain digalakkan dan pastikan panggilan hormat diutamakan.

12.2 Komunikasi / Alat Komunikasi

12.2.1 Guru pengiring haruslah sentiasa membekalkan alat komunikasi seperti telefon bimbit bagi keperluan semasa kecemasan.
12.2.2 Guru pengiring dibenarkan menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi pihak pengangkutan sebelum atau selepas aktiviti lawatan selesai.
12.2.3 Peserta tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit sepanjang aktiviti lawatan berlangsung bagi melancarkan pergerakkan aktiviti.

12.3 Keselamatan

12.3.1 Keselamatan haruslah diutamakan dan menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mengutamakan keselamatan.
12.3.2 Guru pengiring perlu memastikan peserta-peserta lain dalam keadaan selamat.
12.3.3 Peserta dilarang merayau-rayau keluar daripada kawasan aktiviti lawatan.
12.3.4 Jika berlaku kecemasan, guru pengiring akan membawa peserta yang cedera ke hospital dalam kadar yang segera.
12.3.5 Peserta-peserta lain haruslah dipastikan di dalam keadaan selamat.

12.4 Ketetapan Masa / Pergerakan Anggota

12.4.1 Peserta hendaklah tiba di dataran 10 minit sebelum aktiviti bermula.
12.4.2 Peserta tidak dibenarkan pergi ke tempat lain selain daripada kawasan aktiviti lawatan.
12.4.3 Peserta perlulah menepati masa sepanjang aktiviti lawatan ini.

12.5 Pakaian / Tag Nama

12.5.1 Semasa lawatan ini, peserta haruslah memakai pakaian yang telah ditetapkan (formal / semi-formal).
12.5.2 Setiap peserta dan guru pengiring haruslah sentiasa memakai tanda nama bagi tujuan identiti peserta di dalam rombongan lawatan.

12.6 Kebersihan

12.6.1 Peserta dan guru pengiring haruslah sentiasa memastikan tiada sampah di sekeliling kawasan tempat makan.
12.6.2 Dilarang membuang sampah di merata-rata tempat.
12.6.3 Mengamalkan kebersihan tangan sebelum makan.
12.6.4 Peserta dan guru haruslah memakai pakaian yang bersih untuk keselesaan bersama.


13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

Pelajar / Peserta : 80 orang
Guru pembimbing : 10 orang
Jumlah Keseluruhan yang terlibat : 90 orang

13.1 Yuran kursus

13.1.1 Setiap pelajar yang mengikuti lawatan ini dikehendaki membayar yuran sebanyak RM12.00 sebagai yuran penyertaan.

13.1.2 Guru pengiring turut diwajibkan membayar RM15.00 sebagai yuran penyertaan.
Bil. Perkara Anggaran Pendapatan Jumlah
1. Yuran Pelajar = RM12.00 X 80 RM 960.00
2. Yuran Guru = RM15.00 X 10 RM150.00
Jumlah keseluruhan RM1110

13.2 Makanan

Bil. Waktu Makan Anggaran Perbelanjaan Jumlah
1. Sarapan = RM3.00 X 90 orang RM270.00
2. Makan Tengahari = RM4.50 X 90 orang RM405.00
3. Minum petang =RM3.00 X 90 orang RM270.00
Jumlah RM945.00


13.3 Tiket Masuk
Bil. Perkara Anggaran Perbelanjaan Jumlah
1. Pelajar / peserta = RM6.00 X 80 orang RM480.00
2. Guru pengiring = RM13.00 X 10 orang RM130.00
Jumlah RM610.00

13.4 Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan dan perbelanjaan

13.4.1 Anggaran Pendapatan

Bil. Perkara Anggaran Pendapatan
1. Yuran = RM1 110.00
Jumlah keseluruhan =  RM1 110.00


13.4.2 Anggaran Perbelanjaan

Bil. Perkara Anggaran Perbelanjaan
1. Makanan = RM945.00
2. Tiket Masuk = RM610.00
Jumlah keseluruhan = RM1 555.00

13.5 Jumlah  perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Unit Kokurikulum

13.5.1 Perbelanjaan yang telah dianggarkan ini akan dimohon untuk mendapatkan bajet perbelanjaan daripada unit Kokurikulum.

Bil. Perkara Anggaran Perbelanjaan
1. Jumlah Perbelanjaan = RM1 555.00
2. Jumlah Pendapatan = RM1 110.00
Jumlah yang diperlukan = RM445.00

13.5.2 Pihak penganjur akan memohon belanjawan daripada Unit Kokurikulum dengan jumlah sebanyak RM446.00.


14.0 PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang diperolehi di dalam aktiviti lawatan ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Oleh itu, kerjasama daripada pihak Tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


15.0 PERAKUAN
PERAKUAN
Nama Tandatangan Catatan


Disediakan Oleh:


Dayang Nurshafiqa Abang Ahmad
Setiausaha Kelab Kajian Tempatan,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang, KuchingDisemak Oleh :
En. Roslan Majid Bin Azlan
Pengerusi Kelab Kajian Tempatan,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang, KuchingDisokong / Tidak Disokong Oleh :
En.Asly Majubi
Penolong Kanan Kokurikulum,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang, KuchingDiluluskan / tidak diluluskan Oleh :
Encik Wan Abdul Rahman Wan Abdullah
Guru Besar ,
Sekolah Kebangsaan Batu Lintang, Kuching


*Nota Kaki : Ada column untuk beberapa bahagian..tapi x dpt detect format masuk blog so jadi la x tsusun camni 

Klik Me ! ! !

ALUMNI IPGKENT

Daisypath Anniversary tickers